colorbar.gif


Oświadczenie FIEC w sprawie ekumenizmu

colorbar.gif

Wszyscy chrześcijanie kochający Ewangelię przeżywają dużo różnego rodzaju napięć, ale obecnie stoją w obliczu jednego szczególnie narastającego problemu. Od czasu powstania w 1991 r. ruchu zwanego Churches Together (‘Kościoły Razem’), którego celem jest dążenie do ekumenizmu na szczeblu lokalnym, jesteśmy nieustannie nakłaniani do brania udziału w organizowanych przez różne kościoły wspólnych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, marszach i przedsięwzięciach ewangelizacyjnych.

Nie byłoby problemu, gdyby wszystkie lokalne Zbory i ich liderzy zaangażowani we wspólne działania byli całkowicie wierni jedynej prawdziwej Ewangelii. Oczywiście FIEC pragnie zachęcać do tego rodzaju prawdziwej i biblijnej ekumenii. Jednakże często kościoły i ich liderzy, z którymi jesteśmy nakłaniani do jednoczenia się ani nie wierzą, ani nie głoszą podstawowych prawd Ewangelii, które wyrażone zostały w Doktrynalnych podstawach FIEC lub w podobnym wyznaniu wiary. Niektórzy nie wierzą w nieomylność Biblii, wieczne potępienie niezbawionych ludzi czy to, że Chrystus umierając, poniósł karę należną grzesznikom. Niektórzy odrzucają prawdę o Boskości Chrystusa, Jego narodzenie z dziewicy, cuda i cielesne zmartwychwstanie. Inni nauczają, że religijne ceremonie takie jak chrzest, msza i adoracja Marii przyczyniają się w jakiś sposób do zbawienia człowieka.

FIEC zawsze uznawała, że organizowanie nabożeństw oraz akcji ewangelizacyjnych z tymi, którzy kwestionują i odrzucają biblijną wiarę jest błędne i niebiblijne. Nasze oświadczenie zawarte w Doktrynalnych podstawach FIEC wyraźnie stwierdza, że: „Prawdziwa społeczność między kościołami istnieje tylko w przypadku, gdy są one wierne Ewangelii”. 

Jeżeli jakiś Zbór ewangeliczny lub dany przywódca jednoczy się z tymi, których przekonania są liberalne i odrzucają podstawowe prawdy Ewangelii lub jednoczy się z wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego, którzy dodają do Ewangelii, to prowadzi to do ogromnego zamieszania. Powstaje wrażenie, że albo ewangeliczni chrześcijanie, ludzie o przekonaniach liberalnych i wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego zgadzają się z sobą, gdy w rzeczywistości pod względem doktryny zupełnie się różnią, lub można odnieść wrażenie, że ich odmienne poselstwa są w równym stopniu ważne, podczas gdy istnieje tylko jedna Ewangelia. To nie tylko prowadzi do zamieszania ale jest zaprzeczeniem Ewangelii, która jest podstawą budowania jedności Zborów należących do FIEC.

Poselstwo o zbawieniu z łaski jest dla nas tak cenne, że pragniemy być w społeczności z wszystkimi, którzy w tę Ewangelię wierzą i ją głoszą. Właśnie z tego powodu zmuszeni jesteśmy nie mieć nic wspólnego z tymi, którzy przeczą tej Ewangelii. Zajmując takie stanowisko pragniemy być posłuszni biblijnym przykazaniom (Gal. 1, 8; Rzym. 16, 17).

(Przyjęto jednomyślnie na dorocznym zgromadzeniu FIEC w kwietniu 1996 r. Oświadczenie zostało wycofane w listopadzie 2011 r.)

Tłumaczyli Barbara i Peter Nicholson

colorbar.gif

FIEC to Fellowship of Independent Evangelical Churches, założone w 1922 r. zrzeszenie ponad 500 niezależnych Zborów ewangelicznych, głównie w Wielkiej Brytanii.

colorbar.gif

Wroclaw page

colorbar.gif